Biblia

1
Ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei azon a napon, amelyen szólott az Úr Mózesnek a Sinai hegyen;
2
Ezek az Áron fiainak nevei: Az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár.
3
Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, akiket papi szolgálatra avattak fel.
4
De Nádáb és Abihú meghala az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az ő atyjoknak színe előtt.
5
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
6
Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki.
7
És ügyeljenek az ő ügyére, és az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
8
Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is, és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
9
És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban néki adattak Izráel fiaitól.
10
Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjök, hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.
11
Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
12
Ímé én kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett, amely az ő anyjának méhét megnyitja Izráel fiai között: azért legyenek a léviták enyéim.
13
Mert enyém minden elsőszülött; amikor megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr.
14
Szóla azután az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, mondván:
15
Számláld meg Lévi fiait az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő nemzetségeik szerint; egy hónapostól fogva, és azon felül minden fineműt számlálj meg.
16
Megszámlálá azért Mózes őket az Úr szava szerint, amiképpen meghagyatott vala néki.
17
És ezek voltak a Lévi fiai az ő neveik szerint: Gerson, Kéhát és Mérári.
18
Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az ő nemzetségök szerint: Libni és Simhi.
19
Továbbá a Kéhát fiai az ő nemzetségök szerint: Amrám és Ichár, Hebron és Uzziél.
20
A Mérári fiai pedig az ő nemzetségök szerint: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei, az ő atyáiknak háznépe szerint.
21
Gersontól valók a Libni nemzetsége és a Simhi nemzetsége; ezek a Gersoniták nemzetségei.
22
Az ő megszámláltjaik, az egy hónapostól fogva és feljebb minden fineműnek száma szerint, az ő megszámláltjaik: hétezer és ötszáz.
23
A Gersoniták nemzetségei a hajlék megett járjanak tábort nyugot felől.
24
És a Gersoniták atyái háznépének fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia.
25
A Gerson fiainak tiszte pedig: ügyelni a gyülekezet sátorában, a hajlékra, a sátorra, annak takarójára, és a gyülekezet sátora nyílásának leplére.
26
Továbbá a pitvarnak szőnyegeire, és a pitvar nyílásának leplére, amely van a hajlékon és az oltáron köröskörül, és annak köteleire, és minden azzal járó szolgálatra.
27
Kéháttól való pedig az Amrám nemzetsége, az Ichár nemzetsége, a Hebron nemzetsége és az Uzziél nemzetsége: Ezek Kéhátnak nemzetségei.
28
Minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, nyolcezeren és hatszázan valának a szenthelynek őrizői.
29
A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett dél felől járjanak tábort.
30
És a Kéhátiták nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Elisáfán, Uzziélnek fia.
31
Az ő tisztök pedig, ügyelni a ládára, az asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a szenthelynek edényeire, amelyekkel szolgálnak, és a takaróra, és minden azzal járó szolgálatra.
32
Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme legyen Eleázár, Áron pap fia: a szenthelyre ügyelőknek előljárója.
33
Méráritól való a Makhli és Músi nemzetségei; ezek a Mérári nemzetségei.
34
Az ő megszámláltjaik pedig minden fineműnek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb: hatezer és kétszáz.
35
És a Mérári nemzetségének, az ő atyái háznépének fejedelme legyen Suriel, az Abihail fia; a hajléknak észak felől való oldala mellett járjanak tábort.
36
A Mérári fiainak pedig tisztök legyen felügyelni: a hajlék deszkáira, annak reteszrúdaira, oszlopaira és annak talpaira, minden edényeire és minden azzal járó szolgálatra;
37
Továbbá a pitvar körül való oszlopokra és azoknak talpaira, szegeire és köteleire.
38
A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátora előtt naptámadat felől, Mózes, Áron és az ő fiai járjanak tábort, akik felügyelnek a szenthely szolgálatára, és Izráel fiainak ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon meg.
39
A léviták minden megszámláltja, akiket Mózes és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként számláltak vala meg, minden finemű, az egy hónapostól fogva és feljebb: huszonkét ezer.
40
És monda az Úr Mózesnek: Számláld meg Izráel fiainak minden finemű elsőszülöttét, egy hónapostól fogva és feljebb, és pedig névszerint számláld meg őket.
41
És válaszd a lévitákat nékem (én vagyok az Úr) az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait, Izráel fiai barmainak minden első fajzása helyett.
42
Megszámlálá azért Mózes, amint parancsolta vala néki az Úr, Izráel fiainak minden elsőszülöttét.
43
És lőn minden finemű elsőszülött a nevek száma szerint, egy hónapostól fogva és feljebb, az ő megszámláltjaik: huszonkét ezer kétszáz és hetvenhárom.
44
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
45
Válaszd a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett; és a léviták barmait az ő barmaik helyett, és legyenek enyéim a léviták. Én vagyok az Úr.
46
Ami pedig a kétszáz és hetvenháromnak megváltását illeti, akik felül vannak a lévitákon Izráel fiainak elsőszülöttei közül:
47
Végy öt-öt siklust fejenként; a szent siklus szerint vedd azt, (húsz géra egy siklus).
48
És add azt a pénzt Áronnak és az ő fiainak, váltságul a köztök lévő számfelettiekért.
49
Bevevé azért Mózes a váltságpénzt azoktól, akik felül voltak a lévitáktól megváltottakon.
50
Izráel fiainak elsőszülöttitől vevé be e pénzt: ezer háromszáz és hatvanöt siklust, a szent siklus szerint.
51
És adá Mózes a megváltottaknak pénzét Áronnak és az ő fiainak, az Úr rendelete szerint, amiképpen parancsolta az Úr Mózesnek.