Biblia

1
És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2
Vedd számba a Kéhát fiait Lévi fiai közül nemzetségenként, az ő atyjoknak háznépe szerint.
3
Harminc esztendőstől és azon felül az ötven esztendősökig mindenkit, aki szolgálatra való, hogy munkálkodjék a gyülekezet sátorában.
4
Ez a tisztök Kéhát fiainak a gyülekezet sátorában: a legszentségesebbekről való gondviselés.
5
Áron és az ő fiai pedig, mikor indulni akar a tábor, menjenek be, és vegyék le a takaró függönyt, és takarják be azzal a bizonyság ládáját.
6
És tegyenek arra borzbőrből csinált takarót, és borítsák azt be egészen kékszínű ruhával felülről, és dugják belé a rúdjait is.
7
A szent kenyerek asztalát is borítsák be kékszínű ruhával, azon felül tegyék rá a tálakat, a csészéket, a kelyheket, és az italáldozathoz való kancsókat, és ama szüntelen való kenyér is rajta legyen.
8
Azután borítsanak azokra karmazsinszínű ruhát, és takarják be azt borzbőrből való takaróval, és dugják belé a rúdjait is.
9
Vegyenek azután kékszínű ruhát, és takarják be a világításra való gyertyatartót és annak mécseit, hamvvevőit, hamutartóit és minden olajos edényét, amelyekkel szolgálnak körülte.
10
És tegyék azt és minden edényét borzbőrből csinált takaróba, és tegyék saroglyára.
11
Az arany oltárt is borítsák be kékszínű ruhával, és takarják be borzbőrből csinált takaróval, és dugják belé a rúdjait is.
12
Vegyék elő azután a szolgálatnak minden eszközét, amelyekkel szolgálni fognak a szenthelyen, és tegyék kékszínű ruhába, és takarják be azokat borzbőrből csinált takaróval, és tegyék a saroglyára.
13
Azután takarítsák el a hamvat az oltárról, és borítsanak arra bíborpiros színű ruhát.
14
És tegyék rá arra minden ő eszközét, amelyekkel szolgálnak azon: a szenes serpenyőket, a villákat, a lapátokat és a medencéket, az oltárnak minden eszközét; és borítsanak arra borzbőrből csinált takarót, és dugják belé a rúdjait is.
15
Ha pedig elvégezi Áron és az ő fiai a szenthelynek és a szenthely minden edényének betakarását, mikor el akar indulni a tábor: akkor jöjjenek el Kéhát fiai, hogy elvigyék azokat; de ne illessék a szenthelynek semmi edényét, hogy meg ne haljanak. Ezek Kéhát fiainak terhei a gyülekezet sátorában.
16
Eleázárnak pedig, az Áron pap fiának tiszte: a világító olajra, a füstölő szerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a kenetnek olajára; az egész hajlékra és mindenre, ami abban van, mind a szenthelyre, mind annak edényeire való gondviselés.
17
Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak mondván:
18
A Kéhátiták nemzetségének törzsét ne engedjétek kiirtani a léviták közül;
19
Hanem ezt míveljétek ő velök, hogy éljenek és meg ne haljanak, mikor járulnak a szentségek szentségéhez: Áron és az ő fiai jöjjenek el, és rendeljék el őket, kit-kit az ő szolgálatára és az ő terhére.
20
Egy pillanatra se menjenek be, hogy meglássák a szenthelyet, hogy meg ne haljanak.
21
Szóla ezután az Úr Mózesnek, mondván:
22
Vedd számba a Gerson fiait is az ő atyjoknak háznépe szerint, az ő nemzetségök szerint.
23
A harminc esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig számláld meg őket; mindenkit, aki szolgálatot teljesíteni való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.
24
Ez legyen munkájok a Gersoniták nemzetségeinek a szolgálatban és a teherhordozásban:
25
Hordozzák a hajlék kárpitjait és a gyülekezet sátorát, annak takaróját és a borzbőrből csinált takarót, amely rajta van felül, és a gyülekezet sátora nyilásának leplét.
26
És a pitvar szőnyegeit, és a pitvar kapunyílásának leplét, amelyek a hajlékon és az oltáron köröskörül vannak, azoknak köteleit, és az ő szolgálatjokhoz való minden edényt; és mindazt, ami tenni való azokkal, ők teljesítsék.
27
Áronnak és az ő fiainak beszéde szerint legyen a Gersoniták fiainak minden szolgálatjok, minden terhökre és minden szolgálatjokra nézve; minden terhöket pedig az ő őrizetökre bízzátok.
28
Ez a Gersoniták fiai nemzetségének szolgálata a gyülekezet sátorában; az ő szolgálatuk pedig legyen az Áron pap fiának, Ithamárnak keze alatt.
29
A Mérári fiait is az ő nemzetségeik szerint, az ő atyjoknak háznépei szerint számláld meg.
30
A harminc esztendőstől és annál feljebb az ötven esztendősig számláld meg őket; mindenkit, aki szolgálatra való, hogy szolgálatot végezzen a gyülekezet sátorában.
31
Ezek pedig, amikre ügyelniök kell a továbbvitelnél és a gyülekezet sátorában való minden szolgálatuknál: a hajlék deszkái, annak reteszrúdjai, oszlopai és talpai.
32
A pitvarnak is köröskörül való oszlopai és azok talpai, szegei és kötelei, azoknak minden szerszámai, és minden szolgálatjokhoz való. Név szerint is megszámláljátok az edényeket, amikre a továbbvitelnél ügyelniök kell.
33
Ez legyen szolgálatuk a Mérári fiai nemzetségeinek, amelylyel szolgáljanak a gyülekezet sátorában, Ithamárnak, az Áron pap fiának vezetése alatt.
34
És megszámlálá Mózes és Áron és a gyülekezet fejedelmei a Kéhátiták fiait, az ő nemzetségök szerint és az ő atyjoknak háznépe szerint,
35
A harminc esztendőstől és annál feljebb, az ötven esztendősig mindenkit, aki szolgálatra való, hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.
36
Vala pedig azoknak száma az ő nemzetségeik szerint: kétezer hétszáz és ötven.
37
Ezek a Kéhátiták nemzetségeinek megszámláltjai, mindazok, akik szolgálnak vala a gyülekezet sátorában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak parancsolatja szerint, a Mózes keze által.
38
A Gerson fiainak száma az ő nemzetségeik szerint, és az ő atyáiknak háznépe szerint.
39
A harminc esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig mindazok, akik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában.
40
Azoknak száma az ő nemzetségök szerint, az ő atyjoknak háznépe szerint: kétezer hatszáz és harminc.
41
Ezek a Gerson fiai nemzetségeinek megszámláltjai, akik mindnyájan szolgálnak a gyülekezet sátorában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint.
42
A Mérári fiai nemzetségeinek száma az ő nemzetségei szerint, az ő atyjoknak háznépe szerint;
43
A harminc esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig mindazok, akik szolgálatra valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet sátorában;
44
Ezeknek száma az ő nemzetségeik szerint: háromezer és kétszáz.
45
Ezek a Mérári fiai nemzetségeinek megszámláltjai, akiket megszámlált Mózes és Áron az Úrnak beszéde szerint, a Mózes keze által.
46
Mindnyájan a megszámláltatott léviták, akiket megszámlált Mózes és Áron, és Izráel fejedelmei az ő nemzetségeik és atyjoknak háznépe szerint;
47
A harminc esztendőstől és azon felül az ötven esztendősig, akik csak alkalmatosak a szolgálatra, a szolgálatnak gyakorlására, és a továbbvitelnél való szolgálatra a gyülekezetnek sátorában;
48
Ezeknek száma lőn nyolcezer ötszáz és nyolcvan.
49
Az Úrnak beszéde szerint számlálták meg őket a Mózes keze által kit-kit az ő szolgálata szerint, és az ő vinni való terhe szerint. Ez az a számlálás, amelyet az Úr parancsolt vala Mózesnek.