Biblia

1
Boldogok, akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.
2
Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
3
És nem cselekesznek hamisságot; az ő útaiban járnak.
4
Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük.
5
Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megőrzésére!
6
Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!
7
Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.
8
A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!
9
Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
10
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
11
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
12
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.
13
Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.
14
Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.
15
A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.
16
Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről nem feledkezem el.
17
Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.
18
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
19
Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat.
20
Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.
21
Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, akik elhajolnak parancsolataidtól.
22
Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megőriztem a te bizonyságaidat!
23
Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik.
24
A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim.
25
Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.
26
Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!
27
Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!
28
Sír a lelkem a keserűség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!
29
A hamisságnak útját távoztasd el tőlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!
30
Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
31
Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
32
A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!
33
Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
34
Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
35
Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
36
Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
37
Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.
38
Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, aki fél téged.
39
Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amitől félek; hiszen jók a te ítéleteid.
40
Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.
41
És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
42
Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!
43
És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!
44
És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.
45
És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.
46
És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.
47
És gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek.
48
És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, amelyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidről.
49
Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
50
Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.
51
A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtől.
52
Megemlékezem a te öröktől fogva való ítéleteidről Uram, és vigasztalódom.
53
Harag vett rajtam erőt az istentelenek miatt, akik elhagyták a te törvényedet.
54
Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.
55
Uram! a te nevedről emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.
56
Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megőriztem.
57
Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.
58
Teljes szívből könyörgök a te színed előtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!
59
Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.
60
Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.
61
Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; de a te törvényedről el nem feledkezem.
62
Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.
63
Társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged, és akik határozataidat megtartják.
64
A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
65
Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.
66
Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.
67
Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.
68
Jó vagy te és jóltevő, taníts meg engem a te rendeléseidre.
69
A kevélyek hazugságot költöttek reám, de én teljes szívből megtartom a te parancsolataidat.
70
Kövér az ő szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.
71
Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.
72
A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
73
A te kezeid teremtettek és erősítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.
74
Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
75
Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
76
Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
77
Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.
78
Szégyenüljenek meg a kevélyek, akik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom.
79
Forduljanak hozzám, akik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!
80
Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
81
Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
82
A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
83
Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő; a te rendeléseidről el nem feledkezem.
84
Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
85
Vermet ástak nékem a kevélyek, akik nem a te törvényed szerint élnek.
86
Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!
87
Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.
88
A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
89
Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.
90
Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet és áll az.
91
A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, ami van, te néked szolgál.
92
Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.
93
Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.
94
Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.
95
Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, de én a te bizonyságaidra figyelek.
96
Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.
97
Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!
98
Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.
99
Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.
100
Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.
101
Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.
102
Nem távoztam el a te ítéleteidtől, mert te oktattál engem.
103
Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél édesbb az az én számnak!
104
A te határozataidból leszek értelmes, gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.
105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
106
Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.
107
Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.
108
Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek előtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.
109
Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedről el nem feledkezem.
110
Tőrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.
111
A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.
112
Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha és mindvégig.
113
Az állhatatlanokat gyűlölöm, de a te törvényedet szeretem.
114
Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
115
Távozzatok tőlem gonoszok, hogy megőrizzem az én Istenemnek parancsolatait.
116
Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
117
Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.
118
Megtapodod mindazokat, akik rendeléseidtől elhajolnak, mert az ő álnokságuk hazugság.
119
Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.
120
Borzad testem a tőled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtől.
121
Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!
122
Légy kezes a te szolgádért az ő javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.
123
Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.
124
Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!
125
Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!
126
Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.
127
Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
128
Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyűlölöm.
129
Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat.
130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
131
Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.
132
Tekints reám és könyörülj rajtam, amiképpen szoktál a te nevednek kedvelőin.
133
Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!
134
Oltalmazz meg az emberek erőszakosságától, hogy megőrizzem a te határozataidat!
135
A te orcádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!
136
Víznek folyásai erednek az én szemeimből azok miatt, akik nem tartják meg a te törvényedet.
137
Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.
138
A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.
139
Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedről az én ellenségeim.
140
Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.
141
Kicsiny vagyok én és megvetett, de a te határozataidról el nem feledkezem.
142
A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.
143
Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.
144
A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!
145
Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.
146
Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megőrzöm a te bizonyságaidat.
147
Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
148
Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.
149
Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!
150
Közelgetnek hozzám az én gonosz háborgatóim, akik a te törvényedtől messze távoztak.
151
Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.
152
Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felől, hogy azokat örökké állandókká tetted.
153
Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedről nem felejtkezem el!
154
Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!
155
Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törődnek a te rendeléseiddel.
156
Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.
157
Sokan vannak az én háborgatóim és üldözőim, de nem térek el a te bizonyságaidtól.
158
Láttam a hűteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.
159
Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
160
A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.
161
A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; de a te igédtől félt az én szívem.
162
Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.
163
A hamisságot gyűlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.
164
Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.
165
A te törvényed kedvelőinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
166
Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.
167
Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.
168
Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van előtted.
169
Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.
170
Jusson elődbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!
171
Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.
172
Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz.
173
Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!
174
Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörűségem.
175
Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!
176
Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!