Biblia

1
Elkezdé építtetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az ő atyjának megmutattatott, azon a helyen, melyet készített vala Dávid a Jebuzeus Ornán szérűjén.
2
Elkezdé pedig az építést a második hónap második napján, királyságának negyedik esztendejében.
3
És ilyen alapot vetett Salamon az Isten házának építésénél: hosszúsága a régi mérték szerint vala hatvan sing, szélessége húsz sing.
4
És a tornác a templom hosszában, a ház szélessége szerint, húsz sing volt, a magassága pedig százhúsz sing; és beborítá azt belől tiszta aranynyal.
5
A derék házat pedig megbélelteté fenyőfákkal és finom aranynyal borítá be, melyen pálmafákat és láncokat metszete.
6
És beborította a házat drágakövekkel ékességül, és az arany Párvaimból való arany volt.
7
És beboríttatá a háznak gerendáit, ajtómellékit, falait és annak ajtait is aranynyal; és metszete a háznak falaira Kérubokat.
8
Megcsináltatá a szentek-szentjét is, melynek hosszasága a derék háznak szélességével arányban húsz sing, szélessége is húsz sing volt, és beboríttatá azt hatszáz tálentom finom aranynyal.
9
A szegeknek súlya ötven arany siklus volt. A felső helyiségeket is beboríttatá aranynyal.
10
És csináltatott a szentek-szentjébe két Kérubot is, szoborműveket, és beboríták azokat aranynyal.
11
A Kérubok szárnyainak hosszúsága húsz sing vala; egyik szárnya öt sing, és a háznak falát érinté; a másik szárnya is öt sing és a másik Kérub szárnyát érinté.
12
A másik Kérubnak szárnya is, amely öt sing volt, a háznak falát érinté; a másik szárnya pedig, amely ismét öt sing volt, a másik Kérub szárnyát érinté.
13
Úgy, hogy a Kérubok szárnyai húsz singnyire valának kiterjesztve; lábaikon állának, és arcuk befelé.
14
Annakfelette függönyt is csináltata, kék és piros bíborból és karmazsinból és lenből, melyre Kérubokat csináltatott.
15
Két oszlopot is csináltata a ház előtt, amelyeknek hossza harmincöt sing vala, és gömböt felül mindenikre, amely öt sing vala.
16
És csináltatott láncokat is, mint a belső részben, s az oszlopok tetejére helyhezteté; és száz gránátalmát is csináltatott, s a láncokba helyhezteté.
17
És felállítá ez oszlopokat a templom előtt: egyiket jobbfelől, a másikat balfelől. És nevezé a jobbfelől valót Jákinnak, a balfelől valót pedig Boáznak.