Biblia

1
Júda fiai ezek: Pérec, Khecrón, Kármi, Húr és Sobál.
2
Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot; Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot; ezek a Sorateusok háznépei.
3
Ezek Etám atyjától valók: Jezréel, Jisma, Jidbás; és az ő hugoknak neve Haslelponi.
4
Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer Húsa atyja. Ezek Efrata elsőszülöttének, Húrnak fiai, aki Bethlehem atyja vala.
5
Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának volt két felesége, Heléa és Naára.
6
És Naára szülé néki Ahuzámot, Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a Naára fiai.
7
Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán és Kóc.
8
Kóc pedig nemzé Hánubot, Hásobébát és Ahárhel háznépét, aki Hárumnak fia vala.
9
Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb vala, és azért nevezé őt az ő anyja Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal szülém őt.
10
És Jábes az Izráel Istenét hívá segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadá Isten néki, amit kért vala.
11
Kélub pedig, a Súkha testvére, nemzé Méhirt; ez az Eston atyja.
12
Eston nemzé Béth-Rafát, Paseákhot, Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek a Rékától való férfiak.
13
Kénáz fiai: Othniel és Serája; Othniel fia: Hatát.
14
Meonótai nemzé Ofrát; Serája pedig nemzé Joábot, a Gé-Harasimbeliek atyját, mert mesteremberek valának.
15
Káleb fiai, ki Jefunné fia vala: Iru, Ela és Naám; és Ela fiai; és Kénáz.
16
Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel.
17
Ezra fiai: Jéter, Méred, Efer és Jálon; és szülé Mirjámot, Sammait és Isbát, Estemóa atyját.
18
Ennek felesége pedig, Jehudéja szülé Jéredet, a Gedor atyját és Hébert, a Szókó atyját, Jékuthielt, a Zánoah atyját; ezek Bithiának, a Faraó leányának fiai, akit Méred elvett vala.
19
Hódia nevű feleségének pedig fiai, ki Nahamnak, Keila atyjának nővére vala: Hagármi és a Maakátbeli Estemóa.
20
Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán és Thilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét.
21
Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka atyja, és Laáda, Marésa atyja, és a gyapotszövők háznépe Béth-Asbeában;
22
És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás és Saráf, akik Moáb urai voltak, és Jásubi, Léhem. De ezek már régi dolgok.
23
Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban és Gederában laktak. A királylyal laktak ott, az ő dolgáért.
24
Simeon fiai: Némuel, Jámin, Járib, Zérah, Saul;
25
Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsám, kinek fia Misma.
26
Misma fiai: Hammúel az ő fia, Zakkur az ő fia, Simi az ő fia;
27
Siminek tizenhat fia és hat leánya volt; de testvéreinek nem volt sok fia, s általában háznépök nem volt oly népes, mint Júda fiaié.
28
Lakoznak vala pedig Beersebában és Móladában és Hacar-Suálban.
29
Bilhában, Ecemben és Toládban,
30
Bétuelben, Hormában és Ciklágban,
31
Beth-Markabótban, Hacar-Szuszimban, Beth-Biriben és Saáraimban; ezek valának az ő városaik mindaddig, míg Dávid királylyá lett.
32
Faluik pedig ezek: Etám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán, öt város;
33
És mindazok a falvaik, amelyek e városok körül voltak Bálig; ezek valának lakóhelyeik és nemzetségeik:
34
Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia fia.
35
És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, ki Serája fia, ki Asiel fia vala;
36
És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája, Asája, Adiel, Jesiméel és Benája.
37
Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája fia, ki Simri fia, ki Semája fia.
38
Ezek a névszerint felsoroltak voltak a főemberek nemzetségökben, akik igen elszaporodtak volt atyjok házában,
39
Azért elindulának Gedor felé, hogy a völgy keleti részére menjenek és ott barmaiknak legelőt keressenek.
40
Találának is zsíros és jó legeltető helyet (az a föld pedig tágas, nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelőtt.
41
Elmenvén pedig e névszerint megnevezettek Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, lerombolták sátoraikat, és a Maonitákat, akiket ott találtak, kiirtották mind e mai napig, s helyökbe letelepedének, mivel ott barmaik számára legelőhelyeket találtak.
42
És közülök, a Simeon fiai közül, némelyek elmenének a Seir hegyére, úgymint ötszázan, akiknek előljáróik az Isi fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel voltak.
43
És valakik az Amálek nemzetségéből megmaradtak vala, mind levágák azokat, és ott letelepedének mind e mai napig.