Biblia

1
Az ajtónállók rendje ez: A Kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, aki az Asáf fiai közül való volt.
2
A Meselémiás fiai közül elsőszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik,
3
Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik.
4
Obed-Edom fiai közül: Semája elsőszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik,
5
Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolcadik, mert az Isten megáldotta vala őt.
6
Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, akik családjukban uralkodtak, mert erős vitézek valának.
7
Semája fiai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek testvérei igen erős férfiak valának, Elihu és Sémákiás.
8
Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai közül valók; mind ő magok, mind fiaik és testvéreik derék férfiak valának, erősek a szolgálatra; hatvanketten Obed-Edomtól valók.
9
Meselémiásnak is fiai és testvérei tizennyolcan erős férfiak valának.
10
Hósának is, a Mérári fiai közül, valának fiai, kik között Simri volt a fő, nem mintha elsőszülött volna, hanem mivel az ő atyja őt akará választani főnek;
11
Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik; mindnyájan a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman.
12
Ezek között osztaték el az ajtónállás tiszte a főemberek által, hogy az ő atyjokfiaival együtt vigyáznának és szolgálnának az Úr házában.
13
És sorsot vetének kicsiny és nagy egyaránt az ő családjaik szerint mindenik kapura.
14
És esék a napkelet felé való kapunak őrizete sors szerint Selémiásra; Zekáriára pedig, az ő fiára, aki bölcs tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, esék az északi kapu sors szerint.
15
Obed-Edomnak a déli kapu; az ő fiainak pedig a kincstartó ház.
16
Suppimnak és Hósának a napnyugotra való kapu, a Salléketh kapuval együtt a felmenő töltésen, egyik őrizőhely szemben a másikkal.
17
Napkelet felé vala hat Lévita; észak felé minden napra négy; délre is minden napra négy; a kincstartó háznál kettő-kettő.
18
A külső részen napnyugat felé: négy a felmenő töltésen, kettő a külső rész felé.
19
Ezek az ajtónállók csoportjai a Kóriták és Méráriták közül.
20
A Léviták közül: Ahija volt az Isten háza kincsének, és az Istennek szentelt kincsnek főgondviselője.
21
A Lahdán fiai, Gersoniták fiai Lahdántól; a Lahdán családfői, Gersonita Jéhiéli.
22
Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az ő testvére, akik az Úr háza kincseinek valának gondviselői.
23
Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel nemzetségéből valók is.
24
Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának fia a kincs főgondviselője volt.
25
Az ő atyjafiai pedig, Eliézertől valók, ezek: Rehábiás az ő fia, kinek fia Jésáia, kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia Selómit.
26
Ez a Selómit és az ő testvérei valának gondviselői minden megszentelt kincsnek, amelyet Dávid király, a nemzetségek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek vala Istennek,
27
Amelyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére,
28
És amit csak szentelt Sámuel próféta, és Saul, a Kis fia, és Abner, a Nér fia, és Joáb, a Séruja fia; és bárki szentelt is valamit Istennek: mind Selómitnak és az ő testvéreinek gondviselése alatt volt.
29
Az Isháriták közül Kenániás és az ő fiai Izráel külső dolgaival bízattak meg, mint tiszttartók és birák.
30
A Hebroniták közül Hasábiás és testvérei igen erős férfiak, ezeren és hétszázan valának, akik Izráel népe között, a Jordán vizén túl napenyészetre, gondviselők voltak az Úr minden dolgában és a király szolgálatjában.
31
A Hebroniták között Jerija vala a fő (a Hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestetének a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében és találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben).
32
És az ő atyjafiai, erős férfiak, kétezerhétszázan valának, családfők; akiket Dávid király gondviselőkké tett a Rubenitákon és Gáditákon és Manasse félnemzetségén, mind az Istennek, mind a királynak minden dolgaiban.