Biblia

1
Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak citerákkal, lantokkal és cimbalmokkal. Azok száma, akik e szolgálatra rendeltettek, az ő szolgálatuk szerint:
2
Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett, aki a király mellett prófétál vala.
3
A Jédutun fiai közül: A Jédutun fiai Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattithia és Simei, hatan citerával az ő atyjok Jédutun mellett, aki az Úr tiszteletére és dícséretére prófétál vala.
4
A Hémán fiai közül: Hémán fiai: Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sébuel, Jérimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-Ezer, Josbekása, Mallóti, Hótir, Maháziót.
5
Ezek mind Hémán fiai, aki az Isten beszédeiben a király látnoka a hatalom szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak tizennégy fiút és három leányt ada.
6
Ezek mindnyájan az ő atyjuk mellett valának, akik az Úr házában énekelnek vala cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal az Isten házának szolgálatában, a királynak, Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata szerint.
7
Ezeknek száma testvéreikkel együtt, akik jártasok valának az Úr énekében, mindnyájan tudósok, kétszáznyolcvannyolc vala.
8
És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány egyaránt.
9
És esék az első sors az Asáf fiára, Józsefre; Gedáliára a második. Ő és testvérei tizenketten valának.
10
A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
11
Negyedik Jisrire esék, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
12
Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
13
Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
14
Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
15
Nyolcadik Jésájára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
16
Kilencedik Mattániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
17
Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
18
Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
19
Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
20
Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
21
Tizennegyedik Mattithiára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
22
Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
23
Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
24
Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
25
Tizennyolcadik Hanánira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
26
Tizenkilencedik Mallótira, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
27
Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
28
Huszonegyedik Hótirra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
29
Huszonkettedik Giddáltire, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
30
Huszonharmadik Maháziótra, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.
31
Huszonnegyedik Romámti-Ezerre, kinek fiai és testvérei tizenketten valának.