Biblia

1
Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
2
Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
3
És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.
4
Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolc.
5
Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
6
És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből.
7
Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;
8
Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
9
Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
10
Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolcadik;
11
Jésuára a kilencedik; Sekániára a tizedik;
12
Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;
13
Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
14
Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
15
Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolcadik;
16
Petáhiára a tizenkilencedik; Jéhezkelre a huszadik;
17
Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;
18
Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
19
Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, amint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.
20
Ami Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
21
Ami illeti Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.
22
Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.
23
A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
24
Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.
25
Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.
26
Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.
27
Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
28
Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai.
29
Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.
30
Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.
31
Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.