Biblia

1
Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége.
2
Ézsaú a Kananeusok leányai közül vette vala feleségeit: Adát, a Khitteus Élonnak leányát; és Oholibámát, Anáhnak leányát, aki Khivveus Cibhón leánya vala.
3
És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát.
4
Szűlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szűlé Rehuélt.
5
Oholibáma pedig szűlé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek néki Kanaán földén.
6
És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne más országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől.
7
Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt.
8
Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm.
9
Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen.
10
Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia.
11
Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Cefó, Gahtám és Kenáz.
12
Thimna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szűlé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai.
13
Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.
14
Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Cibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szűle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Korakh.
15
Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsőszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Cefó fejedelem, Kenáz fejedelem.
16
Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai.
17
Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai.
18
Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétől való fejedelmek.
19
Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm.
20
A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Cibhón, Anáh.
21
Disón, Ecer, Disán: Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában.
22
Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna.
23
Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám.
24
Cibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Cibhónnak szamarait legelteté.
25
Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya.
26
Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán.
27
Ecernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán.
28
Disánnak fiai ezek: Húc és Arán.
29
A Horeusok közül való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Cibhón fejedelem, Anáh fejedelem.
30
Disón fejedelem, Ecer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közül való fejedelmek az ő fejedelemségök szerint, Széir tartományában.
31
Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földén minekelőtte Izráel fiai között király uralkodott volna.
32
Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala.
33
És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Bocrából való volt.
34
És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám.
35
És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, aki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala.
36
És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
37
És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból.
38
És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia.
39
És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, aki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala.
40
Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjok, helyök, és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem.
41
Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem.
42
Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibcár fejedelem.
43
Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakások szerint, az ő örökségök földén. Ézsaú az Edómiták atyja.