Biblia

1
Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
2
A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
3
A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
4
Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van!
5
Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
6
Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
7
Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
8
Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
9
Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
10
Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
11
Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
12
Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13
Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
17
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
18
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
20
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják.
33
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34
Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35
Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36
De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!