Biblia

1
A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint ez vala: Edomnak határa felé a Cin pusztája délre, a déli határnak végén.
2
Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, amely délfelé fordul.
3
És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Cin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;
4
Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
5
Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől kezdődik.
6
És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.
7
És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, amely átellenében van az Adummim hágójának, amely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé.
8
Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, amely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, amely északra van a Refaim völgyének szélén.
9
És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.
10
Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth-Semesnek és átmegy Timnának.
11
Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.
12
A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint.
13
Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának városát, azaz Hebront.
14
És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.
15
És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth-Széfer volt.
16
És monda Káleb: Aki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül.
17
Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.
18
És lőn, hogy amikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?
19
Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.
20
Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
21
A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;
22
Kina, Dimóna és Adada;
23
Kedes, Hásor és Ithnán;
24
Zif, Télem és Bealóth;
25
Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;
26
Amam, Séma és Móláda;
27
Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;
28
Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;
29
Baála, Ijjim és Ecem;
30
Elthólád, Keszil és Hormah;
31
Siklág, Madmanna és Szanszanna;
32
Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilenc város és ezek falui.
33
A síkságon: Esthaól, Córah és Asnáh;
34
Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;
35
Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;
36
Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.
37
Senán, Hadása és Migdal-Gad;
38
Dilán, Micpe és Jokteél;
39
Lákis, Bockát és Eglon;
40
Kabbon, Lahmász és Kitlis;
41
Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.
42
Libna, Ether és Asán;
43
Jifta, Asná és Necib;
44
Keila, Akzib és Marésa. Kilenc város és ezeknek falui.
45
Ekron, ennek mezővárosai és falui.
46
Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, amelyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.
47
Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.
48
A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;
49
Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;
50
Anáb, Estemót és Anim;
51
Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.
52
Aráb, Dúma és Esán;
53
Janum, Béth-Tappuah és Aféka;
54
Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Cihor. Kilenc város és ezeknek falui.
55
Maón, Karmel, Zif és Júta;
56
Jezréel, Jokdeám és Zánoah;
57
Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.
58
Halhul, Béth-Cúr és Gedor;
59
Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.
60
Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.
61
A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka;
62
Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.
63
De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.