Biblia

1
És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:
2
Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék.
3
Ne gerjesszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon.
4
És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, amit az Úr parancsolt, mondván:
5
Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, akinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet.
6
És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, és kecskeszőrt.
7
Veresre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittim-fát.
8
Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez.
9
Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.
10
És akik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, amit az Úr parancsolt:
11
A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.
12
A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt.
13
Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerekhez valókat.
14
A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt.
15
A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót.
16
Az egészen égőáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedencét és annak lábát.
17
A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét.
18
A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit.
19
A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az ő fiainak ruháit, a papi szolgálatra.
20
Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől.
21
És eljöve mindenki, akit a szíve indíta, és akit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat.
22
És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, akit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karperecet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind akik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.
23
És minden ember, kinek amije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket.
24
Minden, aki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és akiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt.
25
Az asszonyok közül pedig mind, akik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt amit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonalat.
26
Azok az asszonyok pedig, akik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt.
27
A főemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.
28
Illatozó szert is és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez.
29
Minden férfi és asszony, akit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: mind önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.
30
És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből.
31
És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:
32
Hogy tudjon kigondolni mindent amit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;
33
És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.
34
Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből.
35
Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, akik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket.
36
Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, amint az Úr parancsolta.