Biblia

1
Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2
És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3
És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4
És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5
De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak.
7
Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8
Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
9
Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
10
Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
11
Mindezek pedig példaképpen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.
12
Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
13
Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
14
Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.
15
Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, amit mondok.
16
A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?
17
Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.
18
Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?
19
Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
20
Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
21
Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
22
Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál?
23
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.
24
Senki ne keresse, ami az övé, hanem kiki azt, ami a másé.
25
Mindent, amit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
26
Mert az Úré a föld és annak teljessége.
27
Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
28
De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.
29
De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?
30
Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok?
31
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
32
Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.
33
Miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.