Biblia

1
Külde pedig Hírám, Tírus királya Dávidhoz követeket: cédrusfákat, kőmíveseket és ácsmestereket, hogy néki házat csináljanak.
2
És megismeré Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izráel felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izráelért.
3
Vőn pedig Dávid még több feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még több fiakat és leányokat.
4
És ezek neveik azoknak, akik születtek néki Jeruzsálemben: Sammua, Sobáb, Nátán és Salamon,
5
Ibhár, Elisua és Elpélet,
6
Nógah, Néfeg és Jáfia,
7
Elisáma, Beheljada és Elifélet.
8
Megértvén pedig a Filiszteusok, hogy Dávid királylyá kenetett fel az egész Izráel felett, feljövének mind a Filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal ellenök ment.
9
A Filiszteusok pedig eljövén, elszéledének a Réfaim völgyében.
10
Akkor Dávid megkérdé az Istent, mondván: Felmenjek-é a Filiszteusok ellen, és kezembe adod-é őket? És monda néki az Úr: Menj fel, és kezedbe adom őket.
11
Felmenének azért Baál-perásimba, és ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását; azért nevezék azt a helyet Baál-perásimnak.
12
És ott hagyák az ő bálvány isteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék azokat.
13
Ismét feltámadának a Filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek.
14
Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és monda az Isten néki: Ne menj fel utánok, hanem fordulj el tőlök, és menj reájok a szederfák irányában;
15
És mikor hallándod a járás dobogását a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra; mert az Isten te előtted megyen, hogy megverje a Filiszteusok táborát.
16
Dávid azért úgy cselekedék, amint néki Isten meghagyta volt, és vágák a Filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig.
17
És elterjede Dávid híre az országokban, és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra.