Biblia

1
És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván:
2
Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerze.
3
És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.
4
Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
5
De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;
6
A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.
7
Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
8
Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.
9
Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
10
És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.
11
Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája.
12
És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.
13
Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
14
Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.
15
Ekkor a farizeusok elmenvén, tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt tőrbe.
16
És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.
17
Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?
18
Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, monda: Mit kisértgettek engem, képmutatók?
19
Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt.
20
És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás?
21
Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek.
22
És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván őt, elmenének.
23
Ugyanazon a napon menének hozzá a sadduceusok, akik a feltámadást tagadják, és megkérdezék őt,
24
Mondván: Mester, Mózes azt mondotta: Ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támasszon magot testvérének.
25
Vala pedig minálunk hét testvér: és az első feleséget vevén, meghala; és mivelhogy nem vala magzata, feleségét a testvérére hagyá;
26
Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, mind hetediglen.
27
Legutoljára pedig az asszony is meghala.
28
A feltámadáskor azért a hét közül melyiké lesz az asszony? Mert mindeniké vala.
29
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát.
30
Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
31
A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-é, amit az Isten mondott néktek, így szólván:
32
Én vagyok az Ábrahám Istene, és az Izsák Istene, és a Jákób Istene; az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene.
33
És a sokaság ezt hallván, csodálkozék az ő tudományán.
34
A farizeusok pedig, hallván, hogy a sadduceusokat elnémította vala, egybegyűlének;
35
És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván:
36
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
37
Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
38
Ez az első és nagy parancsolat.
39
A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
40
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
41
Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezé őket Jézus,
42
Mondván: Miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
43
Monda nékik: Miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
44
Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.
45
Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
46
És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni.