Biblia

1
És a hetedik hónapban csakugyan eljöve Ismáel, Natániának, Elisáma fiának fia, aki királyi nemből és a király főemberei közül való vala, és tíz férfiú vele Gedáliáshoz, Ahikámnak fiához Mispába, és együtt étkezének Mispában.
2
És felkele Ismáel, Natániának fia és a tíz férfiú, akik vele valának, és megölék Gedáliást, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiát szablyával, és megölé ő azt, akit a babiloni király tiszttartóvá tett vala a földön!
3
És mindazokat a Júdabelieket is, akik Gedáliással valának Mispában, és a Káldeusokat is, akik ott találtatának, tudniillik a vitézlő embereket, megölé Ismáel.
4
Másnap pedig a Gedáliás megölése után, még mikor senki sem tudta azt:
5
Férfiak jövének Sikemből, Silóból és Samariából: nyolcvan férfiú levágott szakállal, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel, kezökben ételáldozat és tömjén, hogy áldozzanak az Úr házában.
6
És kiméne eléjök Ismáel, Natániának fia Mispából, menés közben is sírván. És mikor eléjök ért vala, monda nékik: Jertek el Gedáliáshoz, Ahikámnak fiához.
7
És mikor bementek vala a városba, megölé őket Ismáel, Natániának fia, és hányá őket az árokba, ő és a férfiak, akik vele valának.
8
De tíz ember találtaték ő közöttük, akik ezt mondák Ismáelnek: Ne ölj meg minket, mert kincsünk van nékünk a mezőn, búza és árpa, olaj és méz és megtartóztatá magát, és nem ölé meg őket az ő atyjokfiaival.
9
Az árok pedig, amelybe behányá Ismáel mindamaz emberek holttestét, akiket megöle Gedáliással együtt, az, amelyet Asa király csinált vala Baása ellen, az Izráel királya ellen. Ismáel, Natániának fia megtölté ezt a megölettekkel.
10
És fogságra vivé el Ismáel a nép egész maradékát, amely Mispában vala, a király leányait és az egész népet, amely Mispában hagyatott vala, kiket Nabuzáradán, a poroszlók feje Gedáliásra, Ahikámnak fiára bízott vala; foglyul ejté azért őket Ismáel, Natániának fia, és elindula, hogy az Ammon fiaihoz menjen.
11
És meghallá Jóhanán, Káreának fia és a seregek minden vezetője, aki ő vele vala, azt az egész gonoszságot, amelyet Ismáel, Natániának fia cselekedett vala.
12
És magokhoz vevék mind az embereket, és elmenének, hogy megvívjanak Ismáellel, Natániának fiával, és elérék őt a nagy víznél, amely Gibeonnál vala.
13
És mikor meglátta vala az egész nép, amely Ismáellel vala, Jóhanánt, Káreának fiát és a seregnek minden vezetőjét, akik vele valának, megörüle.
14
És visszatére az egész nép, amelyet Ismáel elvitt vala Mispából, és visszatére és elméne Jóhanánhoz, Káreának fiához.
15
Ismáel pedig, Natániának fia nyolcadmagával szalada el Jóhanán elől, és az Ammon fiaihoz méne.
16
És magához vevén Jóhanán, Káreának fia, és a seregnek minden vezetője, akik ő vele valának, a nép minden maradékát, amelyet visszahoztak vala Ismáeltől, Natániának fiától Mispából, miután ez megölé Gedáliást, Ahikámnak fiát, az erős férfiakat, vitézeket és asszonynépeket és gyermekeket és udvari szolgákat, akiket visszahozott vala Gibeonból:
17
Elindulának és megállapodának Gérut Kimhámnál, amely közel vala Betlehemhez, hogy elmenjenek és bemenjenek Égyiptomba,
18
A Káldeusok miatt, mert félnek vala tőlök, mert Ismáel, Natániának fia megölte vala Gedáliást, Ahikámnak fiát, akit a babiloni király tiszttartóvá tett vala a földön.