Biblia

1
Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
2
Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
3
Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
4
És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
5
De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
6
Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
7
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
8
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.
9
Igyekezzél hozzám jőni hamar.
10
Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Krescens Galátziába, Titus Dalmátziába.
11
Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
12
Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.
13
A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképpen a hártyákat.
14
Az ércmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.
15
Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.
16
Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.
17
De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
18
És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
19
Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.
20
Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.
21
Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.
22
Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.