Biblia

1
Lőn pedig húsz esztendő mulva, ami alatt Salamon megépíté az Úr házát és a maga palotáját:
2
Azokat a városokat, amelyeket Hirám adott Salamonnak, megépíté Salamon, és Izráel fiait telepíté oda.
3
Azután elméne Salamon Hámát-Sobába és azt hatalmába keríté.
4
És megépíté Tádmort a pusztában, és minden kincstartó városokat, amelyeket Hámátban épített.
5
Annakfelette mind a felső, mind az alsó Bethoront megépíté s megerősített városokká tette kőfalakkal, kapukkal és zárokkal.
6
És Baalátot, s a tárházak minden városait, amelyek Salamonéi valának, a szekereknek és a lovagoknak minden városait; és mindent, amihez Salamonnak kedve volt, megépíté Jeruzsálemben, a Libánuson és az ő egész birodalmának földén.
7
Mindazt a népet, amely megmaradt a Hitteusok közül, az Emoreusok, Perizeusok, Hivveusok és a Jebuzeusok közül, akik nem az Izráel közül valók;
8
Hanem azoknak fiai közül, akik azon a földön ő utánok maradtak volt, akiket az Izráel fiai ki nem irthattak, azokat Salamon adófizetőkké tevé mind e mai napig.
9
De az Izráel fiai közül Salamon senkit nem tett szolgává az ő külső dolgaiban; mert ezek hadakozó férfiak voltak, és az ő hadnagyinak vezérei, s szekereinek és lovagjainak vezérei.
10
Azok, a Salamon király seregeinek vezérei, kétszázötvenen valának, akik uralkodnak vala a népen.
11
És felviteté Salamon a Faraó leányát a Dávid városából a házba, amelyet néki épített vala; mert ezt mondá: Nem lakhatik az én feleségem az Izráel királyának, Dávidnak házában; mert szentséges hely az, mivel az Úr ládája abba vitetett.
12
Akkor égőáldozatokat áldozék Salamon az Úrnak az Úr oltárán, amelyet rakatott vala a tornác előtt;
13
Naponként áldozának azon, Mózes parancsolatja szerint, szombatnapokon, a hónapok első napjain, és évenként a főünnepeken háromszor; tudniillik a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén.
14
És elrendelé az ő atyjának, Dávidnak rendelése szerint a papok tisztét az ő szolgálatjokban, a Lévitákat is az ő tisztök szerint, hogy dícsérnék az Istent és szolgálnának a papok mellett naponként; az ajtónállókat is, az ő csoportjaik szerint minden kapuhoz, mert így volt az Isten emberének, Dávidnak parancsolatja.
15
És nem tértek el a király parancsolatjától, amelyet parancsolt vala a papoknak és Lévitáknak minden dolog és a kincsek felől.
16
Ilyen módon bevégződött Salamonnak minden munkája azon naptól, amikor az Úr házának alapját letették, annak befejezéséig, amikor immár az Úr háza elkészült.
17
Azután elméne Salamon Esiongáberbe és Elótba, amely a tenger partján, Edom földén volt.
18
És külde Hirám az ő szolgái által néki hajókat és szolgákat, akik a tengeren jártasok valának, akik menének a Salamon szolgáival együtt Ofirba, honnan négyszázötven tálentom aranyat hozának és vivék Salamon királynak.