Biblia

1
És megépítteték az Úrnak háza az Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetele után a négyszáznyolcvanadik esztendőben, Salamon Izráel felett való uralkodásának negyedik esztendejében, a Zif hónapban, mely a második hónap.
2
És a ház, amelyet Salamon király az Úrnak építe, hatvan sing hosszú, húsz sing széles és harminc sing magas volt.
3
És egy tornác vala a ház temploma előtt, amelynek a hossza húsz sing volt, a háznak szélessége szerint; a szélessége pedig tíz sing volt a ház hosszában.
4
És építe a házon ablakokat is lezárt rostélyzattal.
5
És építe a ház falaira emeleteket köröskörül, a ház falai körül a szent helyen és a szentek szentjén, és készíte mellék helyiségeket körül.
6
Az alsó emelet belső szélessége öt sing, a középső szélessége hat sing és a harmadik szélessége hét sing volt, és bemélyedéseket építe a ház körül kivülről, hogy az emeletek gerendái ne nyúljanak be a ház falaiba.
7
Mikor pedig a ház építteték, a kőbányának egészen kifaragott köveiből építtetett, úgy hogy sem kalapácsnak, sem fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak pengése nem hallattatott a háznak felépítésénél.
8
Az alsó emelet középső mellékhelyiségéhez egy ajtó vezetett a ház jobb oldalán, és egy csiga-grádics vitt fel a középső emeletbe, és a középsőből a harmadikba.
9
Megépíté ekként azt a házat és elvégezé, és befedé a házat gerendákkal és cédrusfadeszkákkal.
10
És megépíté az emeleteket az egész ház körül, amelyeknek magasságok öt-öt sing volt, és a házhoz cédrusfagerendákkal ragasztattak.
11
És lőn az Úrnak beszéde Salamonhoz, ezt mondván:
12
Ez ama ház, amelyet te építesz: Ha az én rendelésimben jársz, és az én ítéletim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolatimat, azokban járván: Én is bizonyára megerősítem veled az én beszédemet, amelyet szólottam Dávidnak, a te atyádnak;
13
És az Izráel fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet, az Izráelt.
14
Megépíté azért Salamon azt a házat, és elvégezé azt.
15
És megbéllelé a ház falait belől cédrusfával, a ház padlózatától egészen a padlásig beborítá belől fával; a ház padlózatát pedig beborítá fenyődeszkákkal.
16
És építe a ház hátulján egy húsz sing hosszú cédrusfa falat a padlózattól egész a padlásig, és építé azt a ház hátulsó részének: szentek-szentjének.
17
Az előtte való szenthely hossza negyven sing volt.
18
Belülről az egész ház merő cédrus volt, kivésett sártökökkel és kinyilt virágbimbókkal, úgy hogy semmi kő ki nem látszott.
19
És a szentek-szentjét építé a ház belső részében, hogy abba helyheztesse az Úr szövetségének ládáját.
20
A szentek-szentje belső részének a hossza vala húsz sing, a szélessége is húsz sing, a magassága is húsz sing, és beborítá azt finom aranynyal; az oltárt is beborítá cédrusdeszkákkal.
21
És Salamon beborította a házat belől finom aranynyal, és arany láncot vont a belső rész előtt, amelyet szintén bevont aranynyal.
22
Úgy, hogy az egész ház be volt vonva merő aranynyal, sőt az oltárt is, amely a szentek-szentje előtt volt, egészen beborítá aranynyal.
23
És csinált a szentek-szentjébe két tíz sing magas Kérubot olajfából.
24
És öt sing volt az egyik Kérub szárnya, és öt sing a másik Kérub szárnya is, úgy, hogy az egyik szárnya végétől, a másik szárnya végéig tíz sing vala.
25
A másik Kérub is tíz sing volt; és mind a két Kérubnak mind a mértéke, mind a faragása egy vala;
26
Úgy, hogy az egyik Kérub magassága tíz sing, és ugyanannyi a másik Kérubé is.
27
És helyezteté a Kérubokat a ház belsejébe, és amint a Kérubok kiterjeszték szárnyukat, az egyiknek szárnya a ház egyik falát, a másik Kérub szárnya pedig a másik falát érte; de a ház közepén összeért egyik szárny a másikkal.
28
És beborítá a Kérubokat aranynyal.
29
És a ház összes falain köröskörül kivül és belől Kérubokat, pálmafákat és kinyilt virágokat metszetett ki.
30
És beborítá még a ház padlóját is aranynyal kivül és belől.
31
És a szentek-szentjének bemenetelén csinála ajtót olajfából, az ajtófélfák kiszögellése egy ötödrész volt;
32
És két ajtószárnyat olajfából, és metszete reájok Kérubokat, pálmafákat és kinyilt virágokat, és beborítá azokat aranynyal; a Kérubokat is és a pálmafákat is megaranyoztatá.
33
Ekképpen csinált a templom szenthelyénél is négyszegletű ajtófélfákat olajfából.
34
És csinált két ajtót ciprusfából, és az egyik ajtón is két forgó ajtószárny volt, a másik ajtón is két forgó ajtószárny.
35
És metszete azokra Kérubokat és pálmafákat és kinyilt virágokat, és beborítá aranynyal, rá alkalmaztatva azt a metszésre.
36
Azután felépíté a belső pitvart három rend faragott kőből és egy rend cédrusgerendából.
37
Az ő uralkodásának negyedik esztendejében fundáltaték az Úrnak háza Zif hónapban.
38
És a tizenegyedik esztendőben, Búl havában, (mely a nyolcadik hónap) végezteték el a ház, minden dolga és rendje szerint. És így építé azt hét esztendeig.