Biblia

1
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke.
2
Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői.
3
Amint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől;
4
Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel.
5
Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte.
6
Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában.
7
Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
8
Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela.
9
A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt.
10
Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.
11
Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!
12
Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának.
13
A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat.
14
Ha cserények között hevertek is: olyanok lesztek, mint a galambnak szárnyai, amelyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, amelyek színarany fényűek.
15
Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a Salmonon.
16
Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;
17
Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül; bizony ezen lakozik az Úr mindörökké!
18
Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen az ő szent hajlékában.
19
Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!
20
Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
21
Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól.
22
Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját.
23
Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak,
24
Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.
25
Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.
26
Elől mennek vala az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok.
27
A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók!
28
Ott a kis Benjámin, aki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei és a Nafthali fejedelmei.
29
Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, amit számunkra készítettél!
30
A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat.
31
Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, akik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, akik a háborúban gyönyörködnek.
32
Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez.
33
E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela.
34
Aki kezdettől fogva az egek egein ül; ímé, onnét szól nagy kemény szóval.
35
Tegyetek tisztességet Istennek, akinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.
36
Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!