Biblia

1
Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!
2
Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.
3
Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak szívök, akik keresik az Urat.
4
Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen.
5
Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
6
Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!
7
Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.
8
Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, amelyet megszabott ezer nemzetségiglen;
9
Amelyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.
10
És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,
11
Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.
12
Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és mintegy zsellérek abban,
13
És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:
14
Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, mondván:
15
Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!
16
Mikor éhséget idéze elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltöré,
17
Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el;
18
A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,
19
Mindazideig, amíg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.
20
Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;
21
Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;
22
Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.
23
És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.
24
És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.
25
Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.
26
Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, akit választott vala.
27
Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.
28
Sötétséget bocsátott és elsötétítette azt, és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.
29
Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.
30
Földjük békáktól hemzsege, még a királyuk termeiben is.
31
Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.
32
Adott nékik eső gyanánt jégesőt, és lángoló tüzet a földjökre.
33
És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.
34
Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.
35
És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.
36
És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.
37
És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.
38
Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.
39
Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.
40
Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.
41
Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.
42
Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, amelyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának.
43
Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal.
44
És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.
45
Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!