Biblia

1
Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.
2
Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.
3
Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
4
És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.
5
A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.
6
Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
7
Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.
8
Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.
9
A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.
10
Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.
11
Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!
12
Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
13
Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.
14
Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
15
Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!
16
Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
17
Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
18
Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.
19
Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;
20
Mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik.
21
Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.
22
Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?
23
Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni az ítéletben nem jó.
24
Aki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.
25
Akik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!
26
Ajkakat csókolgat az, aki igaz beszédeket felel.
27
Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.
28
Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?
29
Ne mondd ezt: amiképpen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.
30
A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.
31
És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.
32
Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:
33
Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
34
És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.