Biblia

1
Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.
2
A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki.
3
Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.
4
A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.
5
A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.
6
Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság.
7
A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes.
8
Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.
9
Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, aki követi az igazságot, szereti.
10
Gonosz dorgálás jő arra, aki útját elhagyja; aki gyűlöli a fenyítéket, meghal.
11
A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
12
Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy.
13
A vidám elme megvidámítja az orcát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.
14
Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.
15
Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van.
16
Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van.
17
Jobb a paréjnak étele, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol van gyűlölség.
18
A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.
19
A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.
20
A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját.
21
A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.
22
Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.
23
Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó!
24
Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.
25
A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.
26
Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.
27
Megháborítja az ő házát, aki követi a telhetetlenséget; aki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.
28
Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.
29
Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.
30
A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat.
31
Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.
32
Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.
33
Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.