Biblia

1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2
Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, amely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint),
3
Akkor legyen a ti déli oldalatok a Cin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.
4
És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Cinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Hacár-Adárig, és menjen át Acmonig.
5
Azután kerüljön a határ Acmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.
6
A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.
7
Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.
8
A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Cedádnál legyen.
9
És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Hacar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.
10
A napkeleti határt pedig vonjátok Hacar-Enántól Sefámig.
11
És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.
12
Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.
13
És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, amelyet sors által vesztek birtokotokba, amely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilenc törzsnek, és fél törzsnek;
14
Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket.
15
Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.
16
Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
17
Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.
18
És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.
19
Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.
20
A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.
21
A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.
22
A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.
23
A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.
24
Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
25
És a Zebulon fiainak törzséből Elicáfán fejedelem, a Parnák fia.
26
És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
27
És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
28
És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.
29
Ezek azok, akiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget osszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.