Biblia

1
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2
Állj bosszút Izráel fiaiért a Midiánitákon, azután a te népeidhez takaríttatol.
3
Szóla azért Mózes a népnek, mondván: Készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midián ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midiánon.
4
Ezret-ezret egy-egy törzsből, Izráelnek minden törzséből küldjetek a hadba.
5
Kiválogatának azért Izráel ezereiből, ezeret törzsenként, tizenkét ezeret, viadalra készet.
6
És elküldé őket Mózes, törzsenként ezeret-ezeret a hadba, és velök Fineást, Eleázár papnak fiát is a hadba; és a szent edények és a riadó kürtök valának az ő keze alatt.
7
És harcolának Midián ellen, amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, és minden férfiút megölének.
8
A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Cúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.
9
És fogságba vivék Izráel fiai a Midiániták feleségeit és azoknak kisdedeit, és azoknak minden barmát és minden nyáját, és minden vagyonát prédára veték.
10
Minden városukat pedig az ő lakhelyeik szerint, és minden falvaikat tűzzel megégeték.
11
És elvivének minden ragadományt és minden prédát mind emberekből, mind barmokból.
12
És vivék Mózeshez és Eleázár paphoz, és Izráel fiainak gyülekezetéhez a foglyokat, a prédát és a ragadományokat a táborba, amely a Moáb mezőségén vala a Jordán mellett, Jérikhó átellenében.
13
Kimenének azért Mózes és Eleázár pap, és a gyülekezetnek minden fejedelme ő eléjök a táboron kívül.
14
És megharaguvék Mózes a hadnak vezetőire, az ezredesekre és századosokra, akik megjöttek vala a harcról.
15
És monda nékik Mózes: Megtartottátok-é életben mind az asszonyokat?
16
Ímé ők voltak, akik Izráel fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén.
17
Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, aki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek.
18
Minden leánygyermeket pedig, akik nem háltak férfiúval, tartsatok életben magatoknak.
19
Ti pedig maradjatok a táboron kivül hét napig; aki megölt valakit, és aki hullát érintett, mind tisztítsátok meg magatokat harmad és hetednapon, magatokat és foglyaitokat.
20
Minden ruhát, minden bőrből való eszközt, minden kecskeszőrből való készítményt és minden faedényt; tisztítsátok meg magatokat.
21
És monda Eleázár pap a vitézeknek, akik elmentek vala a hadba: Ez a törvény rendelése, amelyet parancsolt vala az Úr Mózesnek:
22
Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, az ónt és ólmot bizonyára;
23
Minden egyebet is, ami állja a tüzet, vigyetek át a tűzön, és megtisztíttatik, de a tisztító vízzel is tisztíttassék meg; mindazt pedig, ami nem állja a tűzet, vízen vigyétek át.
24
Ruháitokat pedig mossátok meg a hetedik napon, és tiszták lesztek: és azután bemehettek a táborba.
25
Újra szóla az Úr Mózesnek, mondván:
26
Vedd számba az elfoglalt prédát, mind emberben, mind baromban, te és Eleázár, a pap, és a gyülekezet atyáinak fejei.
27
És osszad a prédát két részre: a hadakozók között, akik hadba mentek, és az egész gyülekezet között.
28
És végy részt az Úrnak a hadakozó férfiaktól, akik hadba mentek: ötszázból egy lelket, az emberek közül, az ökrök közül, a szamarak közül, és a juhok közül.
29
Azoknak fele részéből vegyétek, és adjad Eleázárnak, a papnak, felemelt áldozatul az Úrnak.
30
Az Izráel fiainak járó fele részből pedig egy elfogottat végy ötvenből: emberekből, ökrökből, szamarakból, juhokból, és minden baromból; és adjad azokat a lévitáknak, akik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére.
31
És úgy cselekedék Mózes és Eleázár, a pap, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
32
És vala az a préda, azaz annak a zsákmánynak maradéka, amit a hadakozó nép zsákmányolt: hatszáz hetvenöt ezer juh.
33
És hetvenhét ezer ökör.
34
És hatvanegy ezer szamár.
35
Emberi lélek pedig: a leányok közül, akik nem ismertek vala férfival való egyesülést, ilyen lélek összesen harminckét ezer.
36
Vala pedig az egyik fele, azoknak része, akik hadba mentek vala: számszerint háromszáz harminchét ezer és ötszáz juh.
37
Vala pedig az Úrnak része a juhokból: hatszáz és hetvenöt.
38
Az ökör pedig: harminchat ezer; és azokból az Úrnak része: hetvenkettő.
39
És a szamár: harminc ezer és ötszáz; azokból az Úrnak része: hatvanegy.
40
Emberi lélek pedig tizenhat ezer; és azokból az Úrnak része: harminchét lélek.
41
És adá Mózes az Úrnak részét felemelt áldozatul Eleázárnak, a papnak, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
42
Az Izráel fiainak eső másik fele részből pedig, amelyet elválasztott Mózes a hadakozó férfiakétól.
43
(Vala pedig a gyülekezetre eső felerész juhokból: háromszáz harminchét ezer és ötszáz;
44
Ökör: harminchat ezer;
45
Szamár: harminc ezer és ötszáz:
46
Emberi lélek: tizenhat ezer.)
47
Az Izráel fiainak eső fele részből pedig egy elfogottat vett Mózes ötvenből, az emberekből és a barmokból; és adá azokat a lévitáknak, akik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek.
48
És járulának Mózeshez a had ezereinek vezetői, az ezredesek és századosok.
49
És mondának Mózesnek: Szolgáid megszámlálták a hadakozó férfiakat, akik a mi kezünk alatt voltak, és senki közülünk el nem veszett.
50
Hoztunk azért az Úrnak való áldozatul kiki amit talált: aranyeszközöket, karláncokat, karpereceket, gyűrűket, fülönfüggőket, nyakláncokat, hogy engesztelést végezzünk a mi lelkünkért az Úr előtt.
51
És elvevé Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat ő tőlök, és a megkészített eszközöket is mind.
52
És mindaz az arany, amelyet felemelt áldozatul vivének az Úrnak, tizenhat ezer hétszáz és ötven siklus vala az ezeredesektől és századosoktól.
53
A hadakozó férfiak közül kiki magának zsákmányolt.
54
Miután elvette vala Mózes és Eleázár, a pap, az aranyat az ezeredesektől és századosoktól, bevivék azt a gyülekezetnek sátorába, Izráel fiaira való emlékeztetőül az Úr elé.