Biblia

1
És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván:
2
Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, aki hadba mehet Izráelben.
3
Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván:
4
Vegyétek számba a népet, húsz esztendőstől fogva és feljebb, amiképpen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, akik kijöttek volt Égyiptom földéből.
5
Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai ezek: Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége.
6
Hecrontól a Hecroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége.
7
Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harminc.
8
És a Pallu fiai valának: Eliáb.
9
Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, akik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen.
10
És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, akik intőpéldául lőnek.
11
Kóré fiai pedig nem halának meg.
12
Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége.
13
Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége.
14
Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz.
15
Gád fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége.
16
Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége.
17
Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.
18
Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz.
19
Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén.
20
Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint ezek valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérectől a Péreciták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége.
21
Pérec fiai valának pedig: Hecrontól a Hecroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége.
22
Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz.
23
Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége;
24
Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége.
25
Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz.
26
Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége.
27
Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz.
28
József fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Manasse és Efraim.
29
Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége.
30
Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége.
31
És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége.
32
És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége.
33
Célofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Célofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thirca.
34
Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz.
35
Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége.
36
Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége.
37
Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminckét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint.
38
Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége.
39
Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége.
40
Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége.
41
Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz.
42
Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint.
43
A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz.
44
Áser fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége.
45
A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége.
46
Áser leányának pedig neve vala Sérah.
47
Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz.
48
Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jakhceéltől a Jakhceéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége.
49
Jécertől a Jéceriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége.
50
Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz.
51
Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harminc.
52
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
53
Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint.
54
A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége.
55
De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek.
56
A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között.
57
Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége.
58
Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot.
59
Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, aki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket.
60
És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár.
61
És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt.
62
És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között.
63
Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, akik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett.
64
Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közül, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában.
65
Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.