Biblia

1
Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván nékik:
2
Szóljatok Izráel fiainak, mondván: Ezek azok az állatok, amelyeket megehettek minden barmok közül, amelyek vannak e földön:
3
Mindazt, aminek hasadt a körme, és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző a barmok közt, megehetitek.
4
De a kérődzők és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: A tevét, mert az kérődző ugyan, de nincs hasadt körme; tisztátalan ez néktek.
5
A hörcsököt, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.
6
A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.
7
És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek.
8
Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se illessétek; tisztátalanok ezek néktek.
9
Mindazokból, amelyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg: Aminek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg.
10
Aminek pedig nincsen úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő, és akármely vízben élő állat; mind útálatos az néktek.
11
De legyenek is útálatosak néktek; azoknak húsából ne egyetek, és holttestöket is útáljátok.
12
Aminek nincs úszószárnya és pikkelye a vizekben, mind útálatos az néktek.
13
A szárnyas állatok közül pedig ezeket útáljátok; meg ne egyétek, útálatosak ezek: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.
14
A sólyom és a héja az ő nemével.
15
Minden holló az ő nemével.
16
A struc, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.
17
A kuvik, a hattyú és a füles bagoly.
18
A bölömbika, a pelikán és a gém.
19
Az eszterág és a szarka az ő nemével, a büdös banka és a denevér.
20
Minden szárnyas féreg, amely négy lábon jár, útálatos néktek.
21
Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas férgek közül, amelynek lábain felűl szökő-szárai vannak, hogy szökdécselhessen azokkal a földön.
22
Ezeket egyétek meg azok közül: az arbé-sáskát az ő nemével, a szolám-sáskát az ő nemével, a khargol-sáskát az ő nemével és a khagab-sáskát az ő nemével.
23
Minden egyéb négylábú szárnyas féreg pedig útálatos legyen néktek.
24
És ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat; mindaz, aki illeti holttestüket, tisztátalan legyen estvéig.
25
Mindaz pedig, aki hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig.
26
Minden barom, amelynek hasadt a körme, de nincs egészen ketté hasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek; valaki illeti azt, tisztátalan legyen.
27
Minden állat, amely a négylábúak között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek; mindaz, aki azoknak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.
28
Aki pedig hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. Tisztátalanok azok néktek.
29
A földön csúszó-mászó állatok között pedig ezek legyenek tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyík az ő nemével.
30
A sündisznó, a kaméleon, a tarka gyík, a csiga és a vakondok.
31
Ezek tisztátalanok néktek minden csúszó-mászó között; valaki illeti ezeket holtuk után, tisztátalan legyen estvéig.
32
És minden, amire ezek közül holtuk után esik valamelyik, tisztátalan legyen; akármely faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák; akármely eszköz, amivel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estvéig, ezután tiszta legyen.
33
Akármely cserépedény pedig, amelybe beleesik valami azokból, mindazzal együtt, ami benne van, tisztátalan legyen, és az edényt törjétek el.
34
Minden megehető eledel, amelyhez az ilyen edényből víz jut, tisztátalan, és minden megiható ital is minden ilyen edényben tisztátalan legyen.
35
És minden, amire azoknak holttestéből esik valami, tisztátalan; kemence és tűzhely lerontassék; tisztátalanok azok és tisztátalanok legyenek néktek.
36
De a forrás, a kút, az egybegyűlt víz tiszta legyen; de ami azoknak holttestéhez ér, tisztátalan.
37
Hogyha azoknak holttestéből reáesik is valamely vetőmagra, amely elvetendő, tiszta legyen az.
38
De ha vizet töltenek a magra, és úgy esik rá azoknak holttestéből, tisztátalan az ilyen néktek.
39
Hogyha olyan hullik el a barmok közül, amely eledeletek néktek; aki annak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.
40
Aki pedig eszik annak holttestéből, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. És mossa meg ruháit az is, aki hordozta annak holttestét, és tisztátalan legyen estvéig.
41
Mindaz is, ami csúszik-mászik a földön, útálatos legyen, meg ne egyétek.
42
Mindazt, ami hason csúszik, és mindazt, ami négy, sőt mindazt, ami több lábon jár, a földön csúszó-mászó bármely állatot, meg ne egyétek ezeket, mert útálatosak ezek.
43
Meg ne fertéztessétek magatokat semmiféle csúszó-mászó állattal, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek általok.
44
Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, amely csúszik-mászik a földön.
45
Mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy Istenetekké legyek néktek; legyetek azért szentek, mert én szent vagyok.
46
Ez a törvény a baromfélékről, a szárnyas állatokról, minden élő állatról, amely nyüzsög a vizekben, és minden állatról, amely csúszik-mászik a földön.
47
Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és tiszta között, az olyan állat között, amely megehető, és az olyan állat között, amely meg nem ehető.