Biblia

1
És hozzámenének a Léviták atyai fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz, és Józsuéhoz, a Nún fiához és az atyai fejedelmekhez, akik valának Izráel fiainak nemzetségei felett,
2
És szólának nékik Silóban, a Kanaán földén, mondván: Az Úr megparancsolta Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat lakóhelyül, és azokhoz való legelőket barmaink részére.
3
Adák azért Izráel fiai a Lévitáknak az ő örökségökből, az Úrnak rendelése szerint, ezeket a városokat és azoknak legelőit.
4
Esék pedig a sors a Kehátiták családjaira, és juta a Léviták közül való Áron pap fiainak a Júda nemzetségétől, a Simeon nemzetségétől és a Benjámin nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
5
Kehát többi fiainak pedig az Efraim nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétől és Manassé fél nemzetségétől sors szerint tíz város.
6
A Gerson fiainak pedig az Issakhár nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétől, a Nafthali nemzetségétől és Manassénak Básánban levő fél nemzetségétől sors szerint tizenhárom város;
7
Mérári fiainak az ő családjaik szerint a Rúben nemzetségétől, Gád nemzetségétől és Zebulon nemzetségétől tizenkét város.
8
Adák azért Izráel fiai e városokat és ezeknek legelőit a Lévitáknak, amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózes által, sors szerint.
9
Adák pedig a Júda fiainak nemzetségéből és Simeon fiainak nemzetségéből ezeket a városokat, amelyek névszerint olvashatók.
10
És lőn, hogy esék a sors először a Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból az Áron fiaira.
11
És adák nékik az Anák atyjának városát, Kirjáth-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén, és annak körülötte levő legelőit;
12
A városnak szántóföldjét és faluit pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák birtokául.
13
Az Áron pap fiainak pedig adák a gyilkosok menekülésének városát, Hebront és annak legelőjét, Libnát és annak legelőjét.
14
Jatthirt és annak legelőjét; Estemoát és annak legelőjét;
15
Holont és annak legelőjét, és Debirt és annak legelőjét;
16
Aint és annak legelőjét, Juttát és annak legelőjét, Béth-Semest és annak legelőjét. Kilenc várost e két nemzetségből.
17
A Benjámin nemzetségéből pedig Gibeont és annak legelőjét, Gébát és annak legelőjét;
18
Anathótot és annak legelőjét, Almont és annak legelőjét: négy várost.
19
Az Áron fiainak, a papoknak városai összesen tizenhárom város és azoknak legelői.
20
A Kehát fiai családjainak pedig, s a Kehát fiai közül való többi Lévitáknak városai, az ő sorsuk szerint, az Efraim nemzetségéből valának.
21
Nékik adák ugyanis a gyilkosok menekülésének városát, Sikemet és annak legelőjét az Efraim hegyén, és Gezert és annak legelőjét;
22
Kibcaimot és annak legelőjét, Béth-Horont és annak legelőjét: négy várost.
23
A Dán nemzetségéből pedig Elthekét és annak legelőjét, Gibbethont és annak legelőjét;
24
Ajjálont és annak legelőjét; Gath-Rimmont és annak legelőjét; négy várost.
25
A Manassé fél nemzetségéből pedig: Taanákot és annak legelőjét, Gath-Rimmont és annak legelőjét: két várost.
26
Összesen tíz várost és azoknak legelőit a Kehát fiai többi családjainak.
27
A Gerson fiainak pedig, akik a Léviták családjaiból valának, adák a Manassé fél nemzetségéből a gyilkosok menekülésének városát, Gólánt Básánban és annak legelőjét, és Beesterát és annak legelőjét: két várost.
28
Az Issakhár nemzetségéből pedig: Kisjont és annak legelőjét, Dobráthot, és annak legelőjét,
29
Jármutot és annak legelőjét, és Én-Gannimot és annak legelőjét: négy várost.
30
Az Áser nemzetségéből pedig: Misált és annak legelőjét, Abdont és annak legelőjét,
31
Helkathot és annak legelőjét, és Rehobot és annak legelőjét: négy várost.
32
A Nafthali nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Kedest Galileában és annak legelőjét, Hammoth-Dórt és annak legelőjét, és Karthant és annak legelőjét: három várost.
33
A Gersoniták összes városai, az ő családjaik szerint, tizenhárom város és azoknak legelői.
34
A Mérári fiai családjainak pedig, e még hátralevő Lévitáknak, adák a Zebulon nemzetségéből: Jokneámot és annak legelőjét, Karthát és annak legelőjét,
35
Dimnát és annak legelőjét, Nahalált és annak legelőjét; négy várost.
36
A Rúben nemzetségéből pedig: Bécert és annak legelőjét, Jahcát és annak legelőjét,
37
Kedémothot és annak legelőjét, és Méfaathot és annak legelőjét: négy várost.
38
A Gád nemzetségéből pedig: a gyilkosok menekülésének városát, Rámothot Gileádban és annak legelőjét, Mahanaimot és annak legelőjét,
39
Hesbont és annak legelőjét; Jaézert és annak legelőjét: összesen négy várost.
40
A Mérári fiainak városai az ő családjaik szerint, akik a Léviták családjai közül maradtak fel, valának az ő sorsuk szerint összesen tizenkét város.
41
A Lévitáknak összes városai az Izráel fiainak birtoka között: negyvennyolc város azoknak legelőivel.
42
Valának ezek a városok a tulajdonképpeni város és körülöttök azoknak legelői. Így vala ez mind e városoknál.
43
Megadá azért az Úr Izráelnek mindazt a földet, amely felől megesküdött vala, hogy odaadja azt az ő atyáiknak. És bírák azt, és lakozának abban.
44
Nyugodalmat is ada nékik az Úr mindenfelől, szintén úgy, amint megesküdött vala az ő atyáiknak. És senki nem állott meg ellenökben valamennyi ellenségeik közül; minden ellenségöket kezökbe adá az Úr.
45
Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, amelyet szólott vala az Úr az Izráel házának. Mindaz betelt.