Biblia

1
A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.
2
És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;
3
Hacar-Sual, Bála és Ecem;
4
Eltolád, Bethul és Horma;
5
Ciklág, Béth-Markaboth és Hacar-Szusza;
6
Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.
7
Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;
8
És mindazok a faluk, amelyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.
9
A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.
10
A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.
11
És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, amely átellenben van Jokneámmal.
12
Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.
13
Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kacinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:
14
És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
15
Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.
16
Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.
17
A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.
18
És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:
19
Hafaráim, Sion és Anaharath;
20
Rabbith, Kisjon és Ébec;
21
Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paccéc.
22
És éri a határ Tábort, Sahacimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.
23
Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
24
A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
25
És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;
26
Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór-Libnáthot.
27
Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;
28
És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Cidonig.
29
Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;
30
És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.
31
Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
32
A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.
33
Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Caanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.
34
Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.
35
Erősített városok ezek: Ciddim, Cér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;
36
Adáma, Ráma és Hásor;
37
Kedes, Edrei és Én-Hásor;
38
Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilenc város és ezeknek falui.
39
Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.
40
A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
41
És lőn az ő örökségüknek határa: Córa, Estháol és Ir-Semes;
42
Saalabbin, Ajjálon és Jithla;
43
Élon, Timnatha és Ekrón;
44
Eltheké, Gibbethon és Baaláth;
45
Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;
46
Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.
47
De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.
48
Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.
49
Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.
50
Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, amelyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.
51
Ezek azok az örökségek, amelyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.