Biblia

1
Mikor Józsué megvénhedett és igen megidősödött vala, monda az Úr néki: Te megvénhedtél, igen megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni való.
2
Ez az a föld, ami fennmaradt: A Filiszteusoknak minden tartománya és az egész Gesur.
3
A Sikhórtól fogva, amely Égyiptom felett foly, egészen Ekronnak határáig északra, mely a Kananeushoz számíttatik; a Filiszteusok öt fejedelemsége: a Gázáé, Asdódé, Askelóné, Gáthé, Ekroné és az Avveusoké.
4
Délről a Kananeusnak egész földe és Meára, amely a Sídonbelieké, Afékáig, az Emoreusok határáig.
5
Továbbá a Gibli földe és az egész Libanon napkelet felé, Baál-Gádtól fogva, amely a Hermon hegy alatt van, egészen addig, ahol Hamáthba mennek.
6
A hegységnek minden lakosát a Libanontól Miszrefóth-Majimig, a Sídoniakat mind, magam űzöm ki őket Izráel fiai elől, csak sorsold ki Izráelnek örökségül, amint megparancsoltam néked.
7
Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül kilenc nemzetségnek, és a Manassé nemzetség felének.
8
Ő vele együtt a Rúben és Gád nemzetségek elvették örökségöket, amelyet adott vala nékik Mózes, túl a Jordánon, napkelet felé, amiképpen adta vala nékik Mózes, az Úrnak szolgája.
9
Aróertől fogva, amely az Arnon patak partján van, úgy a várost, amely a völgynek közepette van, mint Medebának minden sík földét Dibonig.
10
És minden városát Szíhonnak, az Emoreusok királyának, aki uralkodik vala Hesbonban, az Ammon fiainak határáig.
11
És Gileádot és Gesurnak és Maakátnak határát, az egész Hermon hegyet és az egész Básánt Szalkáig.
12
Básánban Ógnak egész országát, aki uralkodik vala Astarótban és Edreiben. Ez maradt vala meg a Refaim maradékai közül, de leveré és kiűzé őket Mózes.
13
De Izráel fiai nem űzék ki a Gesurit és a Maakhátit, és ott is lakik a Gesuri és Maakháti az Izráel között mind e mai napig.
14
Csak Lévi nemzetségének nem adott örökséget; az Úrnak, Izráel Istenének tüzes áldozatai az ő öröksége, amint szólott vala néki.
15
Adott vala pedig Mózes örökséget a Rúben fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.
16
És lőn az ő határuk Aróertől fogva, amely az Arnon folyó partján van, úgy a város, amely a völgy közepette van, mint az egész sík föld Medeba mellett;
17
Hesbon és annak minden városa, amelyek a sík földön vannak; Dibon, Bámoth-Baal és Béth-Baál-Meon;
18
És Jahca, Kedemót és Méfaát;
19
És Kirjáthaim, Szibma és Ceret-Sáhár a völgy mellett való hegyen:
20
És Béth-Peór, a Piszga hegyoldalai, és Béth-Jesimóth.
21
És a sík föld minden városa és Szíhonnak, az Emoreusok királyának egész országa, aki uralkodik vala Hesbonban, akit megvert vala Mózes, őt és a Midiánnak fejedelmeit: Evit és Rékemet, Cúrt és Húrt és Rébát, Szíhonnak fejedelmeit, akik e földön laktak vala.
22
A jövendőmondó Bálámot is, Beórnak fiát, megölék Izráel fiai fegyverrel, azokkal együtt, akiket levágtak vala.
23
Vala tehát a Rúben fiainak határa a Jordán és melléke. Ez a Rúben fiainak öröksége az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui.
24
A Gád nemzetségének, a Gád fiainak is adott vala örökséget Mózes, az ő családjaik szerint.
25
És lőn az ő határuk Jaázer és Gileádnak minden városa és az Ammon fiai földjének fele Aróerig, amely Rabba felett van.
26
És Hesbontól fogva Ramath-Micpéig és Betónimig, meg Mahanáimtól Debir határáig.
27
A völgyben pedig Béth-Harám, Béth-Nimra, Szukkóth és Cáfon, Szíhonnak, Hesbon királyának maradék országa, a Jordán és melléke, a Kinnereth tenger széléig a Jordánon túl napkelet felé.
28
Ez a Gád fiainak örökségök, az ő családjaik szerint, a városok és azoknak falui.
29
A Manassé nemzetség felének is adott vala Mózes örökséget. És lőn a Manassé fiainak félágáé, az ő családjaik szerint;
30
És lőn az ő határuk: Mahanáimtól fogva az egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész országa és Jairnak minden faluja, amelyek Básánban vannak, hatvan város.
31
És pedig Gileádnak fele és Astarót és Edrei, Óg országának városai Básánban, a Manassé fiának, Mákirnak fiaié, Mákir feléé, az ő családjaik szerint.
32
Ezek azok, amiket örökségül adott vala Mózes a Moáb mezőségén, a Jordánon túl Jérikhótól napkelet felé.
33
A Lévi nemzetségének pedig nem adott vala Mózes örökséget. Az Úr, Izráelnek Istene az ő örökségök, amint szólott vala nékik.