Biblia

1
Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek Izráelnek fiai, és akiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől:
2
Szíhon, az Emoreusok királya, aki lakik vala Hesbonban, aki uralkodik vala Aróertől fogva, amely van az Arnon patak partján, és a patak közepétől és a Gileád felétől a Jabbok patakig, az Ammon fiainak határáig.
3
És a mezőségtől a Kinneróth tengerig napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig napkelet felé, a Béth-Jesimothi útig, és délfelé a Piszga hegyoldalainak aljáig.
4
És Ógnak, a Básán királyának tartománya, aki Refaim maradékai közül való, aki Astarotban és Edreiben lakozik vala.
5
És uralkodik vala Hermon hegyén, Szalkhában és az egész Básánban, a Gesurnak és Maakhátnak határáig, és a fél Gileádon, Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.
6
Mózes, az Úrnak szolgája és Izráelnek fiai verték le őket, és oda adta azt a földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és a Manassé nemzetség felének.
7
Ezek pedig ama földnek királyai, akiket levertek vala Józsué és az Izráelnek fiai a Jordán másik oldalán napnyugat felé, Baál-Gádtól fogva, amely van a Libánon völgyében, egészen a kopasz hegyig, amely Szeír felé emelkedik. És oda adá azt Józsué örökségül az Izráel nemzetségeinek, az ő osztályrészeik szerint:
8
A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken, a Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus és Jebuzeusok földjét.
9
Jérikhónak királya egy; Ainak, amely oldalra vala Béthel felé, királya egy;
10
Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy;
11
Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy;
12
Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy;
13
Debirnek királya egy, Gédernek királya egy;
14
Hormáhnak királya egy, Aradnak királya egy;
15
Libnának királya egy; Adullámnak királya egy;
16
Makkedának királya egy, Béthelnek királya egy;
17
Tappuáhnak királya egy, Héfernek királya egy;
18
Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy;
19
Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy;
20
Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy;
21
Taanáknak királya egy, Megiddónak királya egy;
22
Kedesnek királya egy, a Kármelen levő Jokneámnak királya egy;
23
A Dór magaslatán levő Dórnak királya egy, a Gilgál népeinek királya egy;
24
Tircának királya egy; összesen harmincegy király.