Biblia

1
Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.
2
Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
3
A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.
4
Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
5
Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.
6
Khámnak pedig fiai: Khús, Micráim, Pút és Kanaán.
7
Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
8
Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
9
Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.
10
Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.
11
E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
12
És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.
13
Micráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
14
Pathruszimot és Kaszlukhimot, ahonnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
15
Kanaán pedig nemzé Cídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.
16
Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.
17
Khivveust, Harkeust, és Szineust.
18
Arvadeust, Cemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.
19
Vala pedig a Kananeusok határa, Cídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Ceboim felé menve Lésáig.
20
Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.
21
Sémnek is lettek gyermekei; aki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.
22
Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.
23
Arámnak fiai pedig: Úc, Húl, Gether és Más.
24
Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
25
Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.
26
Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Hacarmávethet és Jerákhot.
27
Hadórámot, Úzált és Dikláth.
28
Obált, Abimáélt és Sébát.
29
Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.
30
És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
31
Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.
32
Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.