Biblia

1
Huszonötödik esztendejében fogságunknak, az esztendőnek kezdetén, a hónap tizedikén, a tizennegyedik esztendőben az után, hogy a város megveretett, épen ezen a napon lőn az Úr keze én rajtam, és elvitt engemet oda.
2
Isteni látásokban vitt engem Izráel földjére, és letőn engem egy igen magas hegyre, s azon vala mint egy város épülete dél felől.
3
És oda vitt engem, és ímé egy férfiú vala ott, tekintete mint az ércnek tekintete, és len-zsinór vala kezében és mérőpálca; és a kapuban áll vala.
4
És szóla nékem az a férfiú: Embernek fia! láss szemeiddel és füleiddel hallj, és figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked; mert hogy ezeket megmutassam néked, azért hozattál ide: hirdesd mindazokat, amiket látsz, Izráel házának.
5
És ímé, kőfal vala a házon kivül köröskörül; és a férfiú kezében a mérőpálca vala hat singnyi (a közsingben s egy tenyérben); és méré az épület szélességét egy pálcányira s magasságát egy pálcányira.
6
És méne egy kapuhoz, mely napkeletre néz vala, és felméne grádicsain, és méré a kapu küszöbét egy pálcányi szélességre, a másik küszöböt is egy pálcányi szélességre;
7
És az őrkamarát egy pálcányi hosszúságra és egy pálcányi szélességre, és az őrkamarák közét öt singnyire, és a kapu küszöbét, a kapu tornáca mellett belől, egy pálcányira.
8
És méré a kapu tornácát belől egy pálcányira.
9
És méré a kapu tornácát nyolc singnyire, és gyámoszlopait két singnyire; vala pedig a kapu tornáca belől.
10
És a napkeleti kapunak mind egyfelől, mind másfelől három-három őrkamarája vala, egy mértéke mind a háromnak, és egy mértékök a gyámoszlopoknak is mind egyfelől, mind másfelől.
11
És méré a kapu nyílásának szélességét tíz singre, és a kapu hosszúságát tizenhárom singre;
12
És az őrkamarák előtt való korlátot egy singnyire, és egy singnyire vala e korlát másfelől is; mindenik őrkamara pedig hat singnyi vala egyfelől és hat singnyi másfelől.
13
És méré a kaput az egyik őrkamara tetejétől a másik tetejéig; huszonöt singnyi szélességre ott, hol ajtó ajtóval vala szemben.
14
És tevé a gyámoszlopokat hatvan singre, és a gyámoszlopokhoz nyúlik vala a pitvar a kapunál körös-körül.
15
És a bejárat kapujának elejétől a belső kapu tornácának elejéig vala ötven sing.
16
És az őrkamarákon szoros ablakok valának, és gyámoszlopaikon is belül a kapuban köröskörül, hasonlóképpen a tornácokon; és valának ablakok köröskörül belől, és a gyámoszlopokon pálmafaragások.
17
És vitt engem a külső pitvarba, és ímé, ott kamarák és kőből rakott pádimentom vala készítve a pitvaron köröskörül; harminc kamara vala a kőből rakott pádimentomon.
18
És a kőből rakott pádimentom a kapuk mellett vala a kapuk hosszúsága szerint: az alsó kőből rakott pádimentom vala ez.
19
És méré a szélességet az alsó kapu elejétől fogva a belső pitvar külső elejéig száz singnyire, a keleti és északi oldalon.
20
És a kapunak is, mely néz vala északra, a külső pitvaron, megméré hosszúságát és szélességét;
21
És őrkamarái valának: három egyfelől és három másfelől, és gyámoszlopai és tornáca egy mértékben valának az első kapuval: ötven sing a hosszúsága, és szélessége huszonöt sing.
22
És ablakai és tornáca és pálmafaragásai annak a kapunak mértéke szerint valának, mely néz napkeletre, és hét grádicson mennek vala fel hozzá; és tornácai, e grádicsok előtt valának.
23
És a belső pitvarnak kapuja vala az északi és napkeleti kapu ellenében, és mére kaputól kapuig száz singet.
24
És vitt engem a déli útra, és ímé, egy kapu vala ott dél felé, és megméré gyámoszlopait és tornácát ugyanama mérték szerint.
25
És ablakai valának és tornácának is köröskörül, olyanok mint amaz ablakok; hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
26
És hét grádicsa vala feljáratának, és tornáca azok előtt vala; és pálmafaragásai valának egyik egyfelől, a másik másfelől gyámoszlopain.
27
És kapuja vala a belső pitvarnak dél felé, és mére kaputól kapuig dél felé száz singet.
28
És bevitt engemet a déli kapun át a belső pitvarba, és megméré a déli kaput ugyanama mértékek szerint;
29
És őrkamaráit és gyámoszlopait és tornácát ugyanama mértékek szerint, és ablakai valának és tornácának is köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
30
És tornácok valának köröskörül, hosszúságuk huszonöt sing, és szélességök öt sing.
31
És tornáca a külső pitvar felé vala, és pálmafaragások valának gyámoszlopain, és nyolc grádicsa vala feljáratának.
32
Vitt továbbá engem a belső pitvarba kelet felé, és megméré a kaput ugyanama mértékek szerint;
33
És őrkamaráit és gyámoszlopait és tornácát ugyanama mértékek szerint, és ablakai valának és tornácának is köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
34
És tornáca vala a külső pitvar felé, és gyámoszlopain pálmafaragások valának mind egy-, mind másfelől, és nyolc grádicsa vala feljáratának.
35
És vitt engem az északi kapuhoz, és megméré ugyanama mértékek szerint;
36
Őrkamaráit, gyámoszlopait és tornácát, és ablakai valának köröskörül, hosszúsága ötven sing, és szélessége huszonöt sing.
37
És tornáca a külső pitvar felé vala, és pálmafaragások valának gyámoszlopain mind egyfelől, mind másfelől, és nyolc grádicsa vala feljáratának.
38
És egy kamara vala, és annak ajtaja a kapuk gyámoszlopainál; ott mossák vala meg az egészen égőáldozatot.
39
És a kapu tornácában két asztal vala egyfelől, és másfelől is két asztal vala, hogy azokon öljék meg az egészen égőáldozatot és a bűnért való áldozatot és a vétekért való áldozatot.
40
És oldalt kivül, északra onnét, hol felmennek a kapu ajtajához, két asztal vala, és a kapu tornácának másik oldalán is két asztal.
41
Négy asztal egyfelől, és másfelől is négy asztal a kapu oldalán; nyolc asztal, ezeken ölik vala az áldozatot.
42
És négy asztal vala az égőáldozatra faragott kőből, másfél sing hosszú és másfél sing széles és egy sing magas; ezekre teszik a szerszámokat, melyekkel az égőáldozatot és egyéb áldozatot ölnek.
43
És a szegek valának egy tenyérnyiek, oda erősítve belől köröskörül, s az asztalokra jöve az áldozat húsa.
44
A belső kapun kivül pedig vala két kamara az énekesek számára a belső pitvarban, egyik oldalt az északi kaputól, melynek eleje dél felé vala, s a másik oldalt a déli kaputól, melynek eleje észak felé vala.
45
És szóla nékem: Ez a kamara, mely délre néz, a papoké, kik a házhoz való szolgálatban foglalatosak:
46
Az a kamara pedig, mely északra néz, azoké a papoké, kik az oltárhoz való szolgálatban foglalatosak, ezek a Sádók fiai, kik az Úrhoz járulnak a Lévi fiai közül, hogy szolgáljanak néki.
47
És megméré a pitvart; hosszúsága száz sing és szélessége is száz sing, négyszögre; és az oltár vala a ház előtt.
48
És vitt engem a ház tornácába, és a tornác gyámoszlopát megméré egyfelől is öt singre, másfelől is öt singre; a kapu szélességét pedig három singre egyfelől s másfelől is három singre.
49
A tornác hosszúsága húsz sing vala és a szélessége tizenegy sing, és tíz grádicson mennek vala föl hozzá; és oszlopok valának a gyámoszlopoknál, egyik egyfelől, másik másfelől.