Biblia

1
Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;
2
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3
Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.
4
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7
Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg.
8
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
11
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is.
12
Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;
13
És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.
14
Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
15
Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
16
Mindenkor örüljetek.
17
Szüntelen imádkozzatok.
18
Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
19
A Lelket meg ne oltsátok.
20
A prófétálást meg ne vessétek,
21
Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
22
Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!
23
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
24
Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.
25
Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
26
Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.
27
Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.
28
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.