Biblia

1
Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.
2
Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala.
3
Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, akik mind főemberek valának.
4
És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminchatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és sok fiuk is.
5
Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolcvanhétezeren szám szerint mindenestől.
6
Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman.
7
Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, akik megszámláltatván, huszonkétezerharmincnégyen valának.
8
Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai.
9
Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának.
10
Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár.
11
Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, akik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra.
12
Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia.
13
Nafthali fiai: Jakhciel, Gúni, Jécer, Sallum, a Bilha fiai.
14
Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját.
15
Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Célofhád. Célofhádnak leányai voltak.
16
Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, akit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.
17
Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt.
18
Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát.
19
Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám.
20
Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát.
21
Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák.
22
Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, akihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala.
23
Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában.
24
Leánya pedig Seéra vala, aki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé.
25
Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán.
26
Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma.
27
Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.
28
Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig;
29
És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai.
30
Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok.
31
Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, aki Birzávit atyja volt.
32
Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat.
33
Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai.
34
Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám.
35
Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál.
36
Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra.
37
Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.
38
Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.
39
Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.
40
Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harcosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harcra képes férfi volt.